Laboratoriya

Факультет Информационные Технологии и Управление

Другие новости

  • .
    2019-09-26


sdasd

Faxri Nifdalizada

Позиция: Преподаватель

Ученая степень: Mагистр

Почта: faxri.niftalizade@asoiu.edu.az


Публикации:

 - BULUD SISTEMLƏRDƏ GƏLIRI MAKSIMUMA ÇIXARMAQ ÜÇÜN ƏN UYĞUN ALQORITM VƏ QAYDALAR 

 - BULUD TEXNOLOGİYASINDA VEB SERVİSLƏRİN OPTİMALLAŞDIRILMASI MEXANİZMİNİN İŞLƏNMƏSi

 - ANALYSİS OF HARDWARE AND SOFTWARE ON ECOLOGICAL MONITORING

.