Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Mahir Səbzəliyev

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: mahir.sabzaliev@asoiu.edu.az


118 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 7-si Web of Science Core Collection bazasında, 4-ü isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

11.02.1951, Ağsu rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki), Riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1982, 01.01.02 - Diferensial tənliklər, Kiçik parametr daxil olan xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri.

Doktorluq dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2013, 1211.01 - Diferensial tənliklər, Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2017- h/h, Bakı Biznes Universiteti, Ali riyaziyyat və texniki fənlər kafedrasının müdiri;

2016-2017, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının professoru;

2011-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasının müdiri;

1988-2011, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU), Ali riyaziyyat kafedrasında baş müəllim, dosent;

1984-1988, “Xəzərdənizneftqazsənaye” ÜSB, Hesablama Mərkəzində böyük mühəndis;

1980-1984, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki ADPU) böyük laborant;

1977-1980, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki ADPU) əyani aspirant;

1971-1977, Ağsu rayonunda riyaziyyat müəllimi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrası 0,5 ştat professoru.

Digər fəaliyyəti

- AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun nəzdindəki doktorluq dissertasiya şurasının elmi seminarının katibi (2020-h/h).

Kadr hazırlığı

-   magistrların sayı                               2

-   fəlsəfə doktorlarının sayı                 -

-   elmlər doktorlarının sayı                 -

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92