Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rəşad Tağıyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tagiyev.reshad@asoiu.edu.az


16 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazasında, 1-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

13.01.1989, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

Tədqiqat sahəsi

Neft quyularının qaz-lift üsulu ilə istismarını təsvir edən hiperbolik tip xüsusi törəməli diferensial tənliklər sistemi üçün sərhəd məsələləri.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2018, 1211.01 - Diferensial tənliklər, Neftçıxarmanın modelləşdirilməsində alınan bir sinif xüsusi törəməli  diferensial tənliklər sistemi üçün həll üsulları.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

2013-2018, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda böyük laborant.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2018- h/h, Bakı Biznes Universiteti, “Ali riyaziyyat və texniki fənlər” kafedrasının müəllimi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı, Ali riyaziyyatın xüsusi bölmələri.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92