Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Natavan Nəsibova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: natavan.nasibova@asoiu.edu.az


20 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Web of Science Core Collection bazasında, 3 isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

25.06.1982, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

Tədqiqat sahəsi

Bazislər nəzəriyyəsi.

Operatorların spektral  nəzəriyyəsi.

Aproksimasiya nəzəriyyəsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2016, 1202.01 - Analiz və funksional analiz, Dəyişən dərəcəli Lebeq fəzalarında kompleks əmsallı eksponent sistemlərindən ibarət bazislər.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi;

2013-2017, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Qeyri-harmonik analiz şöbəsində böyük laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti nəzdində BA proqramında baş müəllim.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2016-cı il üçün Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsində № EİF-2013-9(15)-FT qrant elmi-tədqiqat layihəsinin rəhbəri.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92