Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Salmanov Valid

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: valid.salmanov@asoiu.edu.az


40 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 3-ü Web of Science Core Collection bazasında, 5-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

11.06.1973, Masallı rayonu, Xıl kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Banax fəzalarında sistemlərin bazislik və freymlik məsələləri.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2006, 01.01.02 – Diferensial tənliklər, Bəzi öz-özünə qoşma olmayan diferensial operatorların məxsusi funksiyalar sisteminin aproksimativ xassələri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2017- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2005-2017, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

2007-ci ildə İNTAS ref No: 06-1000017-8792, Project title: Variable Exponent Analysis qrant layihəsinin iştirakçısı.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92