Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Samir Quliyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: samir.quliyev@asoiu.edu.az


101 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 6-sı Web of Science Core Collection bazasında, 8-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

10.06.1982, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Ədədi üsullar.

Optimallaşdırma və optimal idarəetmə üsulları.

Tətbiqi proqram təminatının işlənməsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2007, 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar, proqram kompleksləri, Süzülmə proseslərində mayelərin təmas xəttinin hərəkətinin optimal idarəetmə məsələləri üçün ədədi həll üsullarının işlənməsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2003-2016, AMEA Kibernetika İnstitutunda laborant, mühəndis-proqramçı, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi.

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrası nəzdində HPC elmi-tədqiqat mərkəzinin inzibati-tədris işlər üzrə icraçısı (2018-h/h);

- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti tərəfindən təsis olunmuş "Azerbaijan Journal of High Performance Computing" elmi jurnalında texniki redaktor (2018-h/h) (Index Copernicus).

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

"ERASMUS+ MAGnUS: Mobil tətbiqlərin hazırlanması və oyunların dizaynı üzrə magistr proqramı" - 598342-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-SP/MAGnUS qrant layihəsinin iştirakçısı.

Kadr hazırlığı:

-   magistrlərin sayı                     3

-   fəlsəfə doktorlarının sayı         -

-   elmlər doktorlarının sayı         -

Tədris etdiyi fənlər

Riyazi analiz, Xətti cəbr, Analitik həndəsə, Diferensial tənliklər, Ədədi üsullar, Optimallaşdırma üsulları.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92