Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Çingiz Hüseynzadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: cingiz.huseinzade@asoiu.edu.az


49 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

02.10.1946, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki AzTU), Avtomatika və həsablama texnikası fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Bütöv mühit mexanikasının variasiya prinsipləri.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1992, 01.02.04 - Deformasiyaya uğrayan bərk cismin mexanikası, Qalınlığına görə qeyri bircins nazikdivarlı anizotrop örtüklərin şualandırma zamanı böhran vəziyyətinin hesabı.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2015-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1976-2015, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumtəhsil fənlər kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri.

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1. Kampuçiya (Kamboca) Respublikası Təhsil Nazirliyinin "Fərmanı" (1984).

2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin "Fəxri fərmanı" (2010).

3. "Azərbaycan Respublikası qabaqcil tədris işçisi" döş nişanı (2011).

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və riyazi analiz, Çoxölçülü analiz, Mühəndislik riyaziyyatı, Tətbiqi riyaziyyat.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92