Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

İlhamə Səbzəliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: ilhama.sabzalieva@asoiu.edu.az


52 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

10.05.1973, Ağsu rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki ADNSU), Tətbiqi riyaziyyat ixtisası.

Elmi dərəcəsi və elmi adı                   

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2008, 01.01.02 - Diferensial tənliklər, Yüksəktərtibli törəmələrinin qarşısında kiçik parametr olan xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1998-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında baş laborant, assistent, dosent;

1998, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri kafedrasında assistent;

1995-1998, Bakı Asiya Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında metodist.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92