Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Gülşən Əzimova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: gulshan.azimova@asoiu.edu.az


25 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, digər 1-i isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

15.02.1956, Gəncə şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Fərqlər tənliklər sistemi üçün səpilmə nəzəriyyəsi.

Dirak tənliklər sistemi üçün səpilmə məsələsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1986, 01.01.01 - Riyazi analiz, Birinci tərtibli fərqlər tənliklər sistemi üçün səpilmə nəzəriyyəsinin düz və tərs məsələsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1988-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında assistent, baş müəllim, dosent;

1981-1988, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92