Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Nurəddin Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: nuraddin.mammadov47@asoiu.edu.az


51 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection və Scopus bazalarında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

01.06.1947, Qazax rayonu, Əzizbəyli kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Moskva Energetika İnstitutu, Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsi;

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

İnformsiya ölçü sistemləri.

Spektral analiz.

Spektr analizatorları.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1986, 3337.01 - İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə), Kəsilməz siqnalların inteqral parametrlərinin rəqəmli ölçmə sistemlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1978-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ali riyaziyyat kafedrasında laboratoriya müdiri, assistent, baş müəllim, dosent;

1971-1978, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Avtomatika, Telemexanika və Elektronika kafedrasının problem laboratoriyasında mühəndis, böyük mühəndis.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92