Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Səkinə Səmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: Ssakina@list.ru


33 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

08.02.1951, Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Yaycı kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU).

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Operator-diferensial tənliklərin korrekt həllolunması və həllərinin dayanıqlığı.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1976, 01.01.02 - Diferensial tənliklər, Parabolik tipli evolyusiya tənlikləri üçün bəzi məsələlərin korrektliyi və onların sonlu fərqlər üsulu ilə həlli.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1987-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Alii riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1975-1987, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda böyük laborant, elmi işçi, böyük elmi işçi;

1971-1975, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) aspirantı;

1971, Naxçıvan MR, Culfa rayonu Yaycı kənd orta məktəbində müəllim.

Tədris etdiyi fənnlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel:  xidməti  (+99412) 498 65 92