Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vaqif Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: vaqifmammadoqlu@gmail.com


36 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 7-si Web of Science Core Collection bazasında, 6-sı isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

01.03.1954, Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Mürəkkəb idarəetmə sistemlərinin etibarlılıq və təhlükəsizlik məsələləri.

Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin informasiyanın çatışmamazlığı şəraitində İİS-nin etibarlılığının və təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsinə tətbiqi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1982, 05.13.01 – İnformasiya nəzəriyyəsi və texniki kibernetika, Mürəkkəb idarəetmə sistemlərinin informasiya çatışmamazlığı şəraitində etibarlılığının qiymətləndirilməsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

2013-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1975-2013, Sumqayıt şəhəri - ETLİ “Neftkimyaavtomat”; Rustavi şəhəri - ÜİETİ “Avtomatprom”; Bakı şəhəri - AMEA Kibernetika Institutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti adlı təşkilatlarda mühəndis, böyük elmi işçi, müəllim, dosent.

Tədris etdiyi fənlər

Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyəsi, Proqramlaşdırma texnologiyaları, Verilənlər bazası, Riyazi modelləşdirmə, İnformasiyanın qorunması üsulları.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92