Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Zaman Səfərov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: safarov.zaman@asoiu.edu.az


23 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 8-i Web of Science Core Collection bazasında, 7-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.06.1975, Lənkəran rayonu, Vel kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Lənkəran Dövlət Universiteti, Təbiət fakultəsi, Riyaziyyat ixtisası.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Harmonik analiz.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2003, 01.01.01 - Riyazi analiz, Ümumiləşmiş Furye-Bessel potensial tipli inteqral operatorların bəzi xassələri.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2018- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1999-2018, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

2018- h/h, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 0,5 stat aparıcı elmi işçi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr və analitik həndəsə, Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Diferensial tənliklər, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Riyaziyyat-1, Riyaziyyat-2, Tətbiqi riyaziyyat, Mühəndis riyaziyyatı.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92