Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Qasım Qasımov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: q.qasim56@gmai.com


56 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 5-i Web of Science Core Collection bazasında, 3-ü isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

21.05.1956, Ermənistan Respublikası, Masis rayonu.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Kompüter modelləşdirməsi.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1991, 3304.01 - Kompüter qurğuları və texnologiyası, Qapalı aparatda istilik-rütubət prosesinin modelləşdirilməsi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat  kafedrasının dosent;

2008-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat  kafedrasının dosenti;

1993-2008, Çoxsahəli “Aynur-2” kiçik müəssisəsində aparıci direktor;

1978-1993, Neft-Kimya və Avtomatika Elmi Tədqiqat İnstitutunda texnik, baş texnik, mühəndis, baş mühəndis, elmi işçi, böyük elmi işçi.

Tədris etdiyi fənlər

Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Riyazi modelləşdirmə, Ədədi üsullar, Ekonometrika, Qərarqəbuletmə üsulları, Kriptoqrafiya, Sürətlərin tanınması.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92