Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Sevil Hüseynzadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: sevilhuseynzade@gmail.com


48 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

17.07.1955, Naftalan şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika- riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Riyazi modelləşdirilmə.

Ədədi üsullar.

Hidrodinamika.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1992, 01.01.07 – Hesablama riyaziyyatı, Adaptiv şəbəkələrdə sıxılan çoxfazalı mayenin qeyri-izotermik süzülmə məsələsinin ədədi həlli.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1993-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında assistent, dosent;

1977-1993, AMEA Kibernetika İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işci, elmi işçi.

Tədris etdiyi fənlər

Xətti cəbr, Analitik həndəsə, Ədədi üsullar, Fizika və texnikada riyazi modelləşdirmə, Differensial və inteqral tənliklərinin həll üsulları.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92