Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Rəşad Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

E-Poçt: rashad.mammadov@asoiu.edu.az


66 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir (onlardan 1-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-si isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

15.08.1957, Şəki rayonu, Oxud kəndi.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Mexanika-riyaziyyat fakultəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.

Tədqiqat sahəsi

Optimallaşdırma və idarəetmə.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1986, 01.01.09 – Riyazi kibernetika, Paylanmış parameter elementləri saxlayan və gecikməsi olan sistemlərin optimal idarəsinin sintezi.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2016- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1990-2016, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosenti;

1979-1990, AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi.

Kadr hazırlığı:

-   magistrların sayı                      1

-   fəlsəfə doktorlarının sayı           -

-   elmlər doktorlarının sayı           -

Tədris etdiyi fənlər

Riyazi analiz, Analtik həndəsə, Diferensial tənliklər, Riyazi modelləşdirmə, Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, Optimallaşdırma üsulları, Optimal idarəetmənin əlavə fəsilləri.

Tel.:  xidməti  (+99412) 498 65 92