Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Aytən Əliyeva

Vəzifə: Əvəzçi dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: aytan.aliyeva@asoiu.edu.az


Tədqiqat sahəsi:

Elmi əsərlərin sayı:

İş təcrübəsi: