Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Fəxri Nifdalızadə

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: faxri.niftalizade@asoiu.edu.az


Nəşriyyat:

 - BULUD SISTEMLƏRDƏ GƏLIRI MAKSIMUMA ÇIXARMAQÜÇÜN ƏN UYĞUN ALQORITM VƏ QAYDALAR 

 - BULUD TEXNOLOGİYASINDA VEB SERVİSLƏRİN OPTİMALLAŞDIRILMASI MEXANİZMİNİN İŞLƏNMƏSi

 - ANALYSİS OF HARDWARE AND SOFTWARE ON ECOLOGICAL MONITORING

Təhsil:

Bakalavr - A.R. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası - Kompüter Elmləri

Magistr - Bakı Mühəndislik Universiteti - Kompüter Mühəndisliyi

İş təcrübəsi:

2019-indiyədək - ADNSU - Kompüter mühəndisliyi kafedrası

Biliklər:

Proqramlaşdırma: Java, C++, C#, Python, HTML, CSS, JavaScript, Ajax.

Database: Oracle Sql, MsSql, MySql, PL/SQL.

Şəbəkə üzrə biliklər: Yaxşı

Dil bilikləri:

Azərbaycan dili: ana dili

İngilis dili: yaxşı

Rus dili: orta