Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Axirə Sultanova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: saxira@mail.ru


.

ALİ TƏHSİL:

Təhsil aldığı ali məktəbin adı və yerləşdiyi yer:Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

İxtisas: mühəndis-sistemotexnik, istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılmasıƏmək fəaliyyəti(elm sahəsində):

1991-1998-cı illər Mingəçevir Politexnik İnstitutunda baş laborant, assent

1998-2006-cı illər Mingəçevir Politexnik İnstitutunda dosent

2006-2015-ci illər-ADNSU-nun “Avtomatlaşdırılılmış idaeəetmə sistemləri” kafedrasında dosent

2015 - indiyədək ADNSU-nun “Kompüter mühəndisliyi” kafedrasında dosent