Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Yaqub Sərdarov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Tenika elmləri namizədi

E-Poçt: yagub53@mail.ru


1

    Оперативно-диспетчерское управление нефтеперерабатывающим производством

Konfran-sın mate- rialları

Тезисы докладов II научно-практической конференции молодых ученых по проблемам социально-экономического развития г. Баку в XI пятилетке и в перспективе.- Баку, 1983.

1 səh.

-

2

    Автоматизация диспетчерского управления нефтеперерабатывающим производством

Konfran-sın mate- rialları

Материалы XI республиканской конференции аспирантов ВУЗов Азербайджана.- Баку, 1983.

3 səh.

-

3

   Структура комплекса технических средств системы   оперативно-диспетчерского управления нефтеперерабатывающим заводом

məqalə

Интегрированные системы управления и переработки информации- Тематический сборник научных трудов. – Баку, 1984.

2 səh.

-

4

   Информационное обеспечение системы   оперативно-диспетчерского управления нефтеперерабатывающим заводом

Konfran-sın mate- rialları

Материалы республиканской конференции аспирантов.- Баку, 1983.

3 səh.

-

5

    Применение методов ситуационного управления при решении задач диспетчеризации в АСУП с непрерывным характером производства

Konfran-sın mate- rialları

Методы кибернетики в химии и химической технологии.- Тезисы докладов II Всесоюзной совещании  семинара молодых ученых. –Грозный, 1984.

1 səh.

Əbilov Y.Ə.

6

    Информационная база системы   оперативно-диспетчерского управления нефтеперерабатывающим предприятием

məqalə

Известия ВУЗов СССР, Нефть и газ, N1, 1985.

5 səh.

-

7

    Решение задач оперативно-диспет-черского управления нефтеперерабаты-вающим предприятием с использованием имитационной модели основного производства

məqalə

Интегрированные системы управления и переработки информации- Тематический сборник научных трудов. – Баку, 1985.

4 səh.

-

8

    Принятие решений в системе   оперативно-диспетчерского управления НПП с использованием имитационной модели в диалаговом режиме

məqalə

Известия ВУЗов СССР, Нефть и газ, N9, 1985.

5 səh.

Р.А.Алиев, Н.М.Абдикеев, В.Г.Салимов

9

    Система оперативно-диспетчерского управления нефтеперерабатывающим производством

məqalə

 Информационный листок АзНИИНТИ, серия «Химия и нефтепереработка», N9, 1987.

3 səh.

-

10

    Нечеткая оптимизация установкой первичной переработки нефти 

məqalə

Информационный листок АзНИИНТИ, серия «Автоматика и приборостроение», N6, 1987.

3 səh.

А.А.Панахов, Т.С.Абдуллаев, М.Н.Алиев

11

    Интеллектуальный пакет программ для решения задач планирования в сложных ХТС 

Konfran-sın mate- rialları

Методы кибернетики  химико-технологических процессов.- Тезисы докладов II Всесоюзной научн. Конференции. – Баку, 1987.

1 səh.

Ф.С. Богданис, Р.Ш.Мамедов

12

   Оперативно-диспетчерское управление с непрерывной технологией

Konfran-sın mate- rialları

Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем- Тезисы докладов IV научного семинара. –Ташкент, 1987

1 səh.

-

13

    Применение теории нечетких множеств для планирования и управления нефтеперерабатывающим производством

məqalə

Управление при наличии рас-плывчатых категорийIX Mеждун. Научн. Совещ. – Баку,1987

2 səh.

Ф.С. Богданис

14

    Представление знаний в принятие решений в диспетчерских системах

Konfran-sın mate- rialları

Молодежь – науке, производству- Тезисы докладов республ. Научно-техн. Конференции. –Уфа,1987

2 səh.

Ф.С. Богданис

15

    Автоматизация принятия решений при  оперативно-диспетчерских системах НПЗ

məqalə

Библиографический указатель ВИНИИТИ «Депонированные научные работы», N2, 1988.

1 səh.

Ф.С. Богданис

16

    Применение фреймов для организации диалога

məqalə

Библиографический указатель ВИНИИТИ «Депонированные научные работы», N2, 1988.

1 səh.

Ф.С. Богданис

17

    Применение методов искусственного интеллекта в системе диагностирования состояния комплекса первичной переработки нефти 

məqalə

Азербайджанское нефтяное хозяйство. – N1, 1989.

5 səh.

Ф.С. Богданис, А.С.Ханукаев

18

    Лабораторные работы по  програм-мированию на алгоритмическом языке БЕЙСИК

metodik göstəriş

Bakı, 1989.

56 səh.

Ə.Ə.Pənahov, M.N.Əliyev, B.A.Abbasov

19

       Методические указания по проведению лабораторных работ по  программированию

metodik göstəriş

Bakı, 1990.

56 səh.

S.Q.Kərimov

və b.

20

     Proqramlaşdırma üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstəriş (I hissə)

metodik göstəriş

Bakı, 1990.

68 səh.

S.Q.Kərimov

və b.

21

     Автоматизация системы учета движения средств перевозки продукции

Konfran-sın mate-

Тезисы докл. Регион. Научно-техн. Конференции  «Моделирование и

2 səh.

S.Q.Kərimov

və b.

 

Продукции

rialları

управление в системах», ч. 2. – Ташкент 1991.

 

 

22

     Fərdi kompüterlər və proqramlaşdırma

Dərs vəsaiti

Bakı: Maarif, 1992.

242 səh.

S.Q.Kərimov

və b.

23

    Riyazi modellərin və üsulların EHM-də tətbiqi

metodik göstəriş

Bakı: ADNA, 1993.

60 səh.

S.Q.Kərimov, R.N.Qədirov

24

    İdarəetmə və ekologiya

məqalə

“Ekologiya. Fəlsəfə.Mədəniyyət” adlı məcmuə (5-ci buraxılış). Bakı, 1994.

2 səh.

-

25

    Neftayırma müəssisələrinin ekoloji proqnozlaşdırılmasının kibernrtik problemlərinə dair

məqalə

“Ekologiya. Fəlsəfə.Mədəniyyət” adlı məcmuə (5-ci buraxılış). Bakı, 1994.

3 səh.

 

26

    XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-fəlsəfi fikrində millilik və ümumbəşərilik haqqında

 

İŞ TƏCRÜBƏSİ:

1. 1974-1978, orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi(Ermənistan¤Vardenis¤Güney, Azərbaycan¤Abşeron¤Sitalçay) və hərbi xidmət(Qazaxıstan)

2. 1978-1981, Bakı, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Elmi-tədqiqat(Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri) bölməsində böyük mühəndis

3. 1982–1985, Bakı, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri” (Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri) ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsil və 0,5 ştat kiçik elmi işçi

4. 1985–1987, Bakı, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, elmi işçi və böyük elmi işçi

5. 1987–1988, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının filialı – Sumqayıt Ali Texniki Məktəbinin “İdarəetmənin Avtomatlaşdırılması” kafedrasında dosent

6. 1989-1990, Bakı, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,  böyük elmi işçi, assistent

7. 1991 – 2012,  Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, “Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasında dosent

8. 2012-2013, Tüpkiyə, Bilecik Şeyx Edabali Universiteti, “Riyaziyyat bölümü”, dosent-doktor

9. 2013 –cü ildən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasında dosent