Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Nizami Amaxanov

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: amaxanovnizami@gmail.com


.

.