Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Mehriban Alməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Magistr

E-Poçt: mehriban.almammadova@asoiu.edu.az


.

.