Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Azər Məmmədov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: azer.mammadov@asoiu.edu.az


130 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Təvəllüdü və anadan olduğu yer                                         

01.02.1950, Bakı şəhəri.

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi   

Moskva Energetika İnstitutu, Radiotexnika fakültəsi.

Elmi dərəcəsi və elmi adı

Texnika üzrə elmlər doktoru, professor.

Tədqiqat sahəsi

Mikroelektron və optoelektron qurğular. Modelləşdirmə. Qeyri-xətti elektron qurğular və avtomatik sistemlərin dinamik xassələri.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

1987, 05.13.05 –Hesablama texnikası və idarə sistemlərinin element və qurğuları, Xətti optoelektron qurğuların parametrlərinin yaxşılaşdırılması və fuksional imkanlarının genişləndirilməsi.

Doktorluq dissertasiyasının müdafiə etdiyi il, ixtisas şifri və ixtisasın adı, mövzunun adı

2004, 05.27.01 – Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika, kvant effektli cihazlar, 05.13.05 –Hesablama texnikası və idarə sistemlərinin element və qurğuları, Nazik üzvi təbəqəli mikroelektron element və qurğular.

Əmək fəaliyyəti və əsas iş yeri

2019- h/h, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Elektronika və avtomatika” kafedrasının professoru;

1973-1975, Bakı “Mikrosxemotexnika” xüsusi layihə bürosunda mühəndis;

1975-1977, Azərbaycan SSR EA-nın “Kaspiy” xüsusi layihə bürosunda böyük mühəndis;

1977-2005, Azərbaycan Texniki Universiteti, ‘’Sənaye elektronikası’’ kafedrasında böyük mühəndis, aspirant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, assistent, baş müəllim, dosent, magistratura şöbəsinin müdiri, professor;

2005-2018, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin rəisi.

Əvəzçiliklə işlədiyi yer

Digər fəaliyyəti

- Azərbaycan  Texniki Universiteti Nəzdində D 02.031 Dissertasiya Şurasının üzvü (2006-h/h);

-Azərbaycanda nəşr olunan Ekosistemlər və Ekologiya jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2022).

Mükafatlar, qrantlar, patentlər

1.2001-2002-ci illər üçün Avropa Birliyinin INTAS-2000-0066 proqramı üzrə qrant elmi-tədqiqat layihəsinin iştirakçısı.

 

2.А.C. 1106419, СССР. Оптоэлектронный  усилитель. Абдулаев А.А., Носов Ю.Р., Мамедов А.К., БИ №28, 1984.

3.А.C. 1107745, СССР. Оптоэлектронный  усилитель. Абдулаев А.А., Носов Ю.Р., Мамедов А.К., БИ №29, 1984.

 

4.А.С. 1125754. СССР. Многоканальная система связи. Абдулаев А.А., Мамедов А.К., Барановский В.Ю., Галкин И.В, БИ № 43, 1984.

5. A.C. 1210594. СССР. Пленочный варистор. В.Ю. Алиев, А.К. Мамедов, С.А. Садраддинов, МКИ НО1С 7/10, БИ №5, 1986.

6.A.C. 1396838. СССР. Пленочный  варистор. В.Ю. Алиев, А.К. Мамедов, С.А. Садраддинов, МКИ НО1С 7/10, БИ №18, 1988.

7.A.C. 1542309. СССР. Пленочный варистор. В.Ю. Алиев, А.К. Мамедов, Т.Ю. Рафиев, МКИ НО1С 7/10, БИ №5, 1990.

8.Патент 1732796. Россия. Устройство контроля зарядовой нестабильности диэлектрика тонкопленочной структуры. А.К. Мамедов, Б.Г. Грибов, МКИ  Н01L 21/66, БИ №17, 1992.

 

 

9.Патент 1808218. Россия. Тонкопленочный элемент для электрооптического  устройства. А.К. Мамедов, Б.Г. Грибов, Ю.Р. Носов, G02F 1/13, БИ №13, 1993.

 

10.A.C. 1825206. Россия. Пленочный  варистор. В.Ю. Алиев, А.К. Мамедов, МКИ Н01С 7/10, БИ №24, 1993.

Kadr hazırlığı:

-   magistrların sayı                          17

Tədris etdiyi fənlər

Sxemotexnikanın əsasları, Radioelektron qurğuların layihələndirilməsi, Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası, Kodlama nəzəriyyəsi, Tədqiqat üsullari, Sxemotexnika və sistemotexnikanın əsasları, Elektronika,   telekommunikasiya  və radiotexnika mühəndisliyinin müasir problemləri, Müasir elektron qurğuları və sistemləri.

Tel.:  xidməti