Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Qəhrəman Həsənov

Vəzifə: Professor

Elmi dərəcə: Texnika elmləri doktoru

E-Poçt: qahraman.hasanov@asoiu.edu.az


.

.