Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Əzim Loğmanlı

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: azim.logmanli@asoiu.edu.az


.

.