Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Cavidə Dəmirova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: cavida.damirova@asoiu.edu.az


.

.