Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİsdasd

Vəzifə:

Elmi dərəcə:

E-Poçt: