Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil - 1 6
3 Riyaziyyat - 1 5
4 Mexatronika və robototexnikaya giriş 5
5 Materiallar və proseslər 4
6 Mühəndis qrafikası 4
II semestr
7 Xarici dil -2 7
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Multikulturalizmə giriş 2
10 Riyaziyyat -2 4
11 Fizika 7
12 Proqramlaşdırma dilləri və informatika 5
III semestr
13 Riyaziyyat - 3 5
14 Mühəndislik riyaziyyatı 4
15 Maşın və mexanizimlərin dinamikası 6
16 Rəqəmli siqnalların və təsvirlərin işlənməsi 6
17 İnternet texnologiyası 5
18 1.Kompüterləşdirilmiş istehsalat sistemləri           2.Texniki görmə sistemləri 4
IV semestr
19 Texnika və obyekt yönümlü C++ proqramlaş-dırma dili 6
20 Rəqəmsal elektronika 6
21 Elektrik intiqalları və sensorlar 6
22 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 5
23 Struktur mexanikası 3
24 1.Qeyri-səlis  məntiq                                              2.Qeyri-səlis sistemlər 4
V semestr
25 Fəlsəfə 4
26 Elektrotexnika və elektronika  6
27 İdarəetmə və avtomatlaşdırma 6
28 İntellektual sistemlər 6
29 Avtomatlar nəzəriyyəsi 5
30 Mülki müdafiə 3
VI semestr
31 Robotların idarəedilməsi 6
32 Müasir istehsalat prosesləri 6
33 İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti 5
34 1. Robot sitemlərinin proqram təminatı                2.Neyron şəbəkələr 4
35 1.Kompüter qrafikası  və multimedia             2.İnformasiya emalı texnologiyası 4
36 1.Robotların hərəkətinin və davranışının planlaşdırılması  2.Robotların icra mexanizmləri 5
VII semestr
37 Mexatronika sistemlərinin layihələndirilməsi 6
38 Robot sistemlərinin layihələndirilməsi 6
39 Quraşdırılmış mikrokontrollerlər 5
40 1. İntellektual robotlar                            2.Robotlaşdırılmış istehsalat sistemləri 4
41 1.Mexatron sistemlərin kompüterlə idarə edilməsinin üsul və vasitələri                                                        2.Texnoloji proseslərin layihələndirilməsinin idarə edilməsi 3
42 1.Robototexniki sistemlərin kompüter modelləşdirilməsi 2.Verilənlərdən biliklərin çıxarılması 4
43 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
44 Təcrübə 21
45 Yekun dövlət attestasiyası 9