Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Sistem mühəndisliyi

 

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Xarici dil-1 7
2 Riyaziyyat-1 6
3 Fizika-1 5
4 Proqramlaşdırmaya giriş 6
5 Sistem mühəndisliyi konsepsiyası 6
II semestr
6 Azərbaycan tarixi 6
7 Xarici dil-2 6
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Riyaziyyat-2 5
10 Fizika-2 3
11 Sistemlərin modelləşdirilməsi 5
III semestr
12 Riyaziyyat-3 5
13 Qərar qəbuletmə modelləri 6
14 İnformasiya texnologiyaları 7
15 Proqram təminatının işlənməsi metodları 6
16 Mühəndis layihələndirmə sistemləri 6
VI semestr
17 Fəlsəfə 4
18 Ehtimal və statistika 4
19 Elektrotexnikanın əsasları 5
20 Verilənlər və informasiya mühəndisliyi 7
21 Layihələrin idarə olunması 6
22 Verilənlər bazaları  4
V semestr
23 Elektronikanın əsasları  4
24 Mühəndis sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi 7
25 İdarəetmə sistemləri 7
26 Mülki müdafiə 3
27 Obyekt-yönlü proqramlaşdırma 5
28 Rəqəmsal sistemlər 4
VI semestr
29 Bilik mühəndisliyi 6
30 İnsan-maşın interfeysi 6
31 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 5
32 Mikroprosessor sistemləri 5
33 Yanacaq-enerji komplekslərində informasiya sistemləri 4
34 Verilənlərin emalı sistemləri 4
VII semestr
35 Multikulturalizmə giriş 2
36 Sistemli analiz 7
37 Kompüter şəbəkəlirinin əsasları 7
38 Strateji menecment 6
39 İntellektual sistemlər 3
40 Kommunikasiya sistemləri 3
41 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
42 Təcrübə 21
41 Yekun dövlət attestasiyası 9