Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

İnformasiya texnologiyaları

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Xarici dil -1 5
2 Riyaziyyat-1 6
3 Fizika  6
4 İnformasiya texnologiyalarının əsasları 6
5 Proqramlaşdırmanın əsasları-1 7
II semestr
6 Azərbaycan tarixi 6
7 Xarici dil-2 5
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 3
9 Riyaziyyat -2 5
10 Proqramlaşdırmanın əsasları-2 5
11 Kompüterlərin arxitekturası 6
III semestr
12 Riyaziyyat-3 6
13 Əməliyyat sistemləri 6
14 Verilənlərin strukturu və alqoritmlər 6
15 İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri 6
16 Sistem mühəndisliyi 6
IV semestr
17 Fəlsəfə 4
18 Elektronikanın əsasları 4
19 Verilənlər bazasının əsasları 7
20 İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları 5
21 Sistem proqramlaşdırma 5
22 Qərar qəbuletmənin əsasları 5
V semestr
23 Obyektyönlü proqramlaşdırma 7
24 İnformasiya sistemləri 6
25 Kompüter şəbəkələrinə giriş 6
26 Mülki müdafiə 3
27 Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketləri 4
28 Kommunikasiya vasitələri 4
VI semestr
29 İnsan maşın interfeysi 6
30 Menecmentin əasları 5
31 Hesablama təcrübələri 6
32 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 5
33 Korporativ informasiya sistemləri 4
34 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi 4
VII semestr
35 Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları 2
36 Multimediya texnologiyaları 7
37 İntellektual texnologiyalar 7
38 Rəqəmsal sistemlər 6
39 Coğrafi və ekoloji informasiya sistemləri 4
40 Verilənlərin analitik emalı sistemləri 4
41 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
42 Təcrübə 21
43 Yekun dövlət attestasiyası 9