Laboratoriya

İnformasİya Texnologİyaları və İdarəetmə Fakültəsİ

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Azərbaycan tarixi 6
2 Xarici dil-1 6
3 Riyaziyyat-1 5
4 Fizika-1 5
5 Mühəndis qrafikası 4
6 İnformatika 4
II semestr
7 Xarici dil-2 7
8 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
9 Multikulturalizmə giriş 2
10 Riyaziyyat-2 6
11 Fizika-2 5
12 Elektron sistemlərinin proqram təminatı 5
III semestr
13 Fəlsəfə 4
14 Riyaziyyat-3 6
15 Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları-1 5
16 Elektrik ölçmələri və vasitələri 6
17 Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması 5
18 Verilənlər və biliklər bazası 4
IV semestr
19 Elektrik dövrələrinin nəzəri əsasları-2 5
20 Elektronikanın əsasları 5
21 Elektrik rabitə nəzəriyyəsi 6
22 Təsvirlərin qəbulu, emalı və ötürülməsi nəzəriyyəsi 5
23 Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi 5
24 Kompüter şəbəkələri və şinləri 4
V semestr
25 İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 5
26 Elektron sistemləri və texnologiyaları 5
27 Analoq və rəqəmli elektronika 5
28 Telekommunikasiya şəbəkələri və sistemlərinin qurulmasının əsasları 6
29 Siqnallar və sistemlər 5
30 Elektromaqnit və elektromaşın qurğuları 4
VI semestr
31 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 4
32 Mikroprosessorlu sistemlər 6
33 Sxemotexnikanın əsasları 5
34 Kommutasiya sistemləri 6
35 Elektrik qida qurğuları 6
36 Mülki müdafiə 3
VII semestr
37 Naqilsiz rabitə texnologiyaları 6
38 Radioverici, radioqəbuledici və antena qurğuları 6
39 Radioelektron qurğuların layihələndirilməsi 6
40 Sensor sistemlər 4
41 Teleölçü-teleidarə 3
42 Qeyri-səlis məntiq 3
43 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
44 Təcrübə 21
45 Yekun dövlət attestasiyası 9