Laboratoriya

"Kompüter elmləri"

 

 

Fənlərin adı kreditin sayı
I semestr
1 Xarici dil-1 5
2 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
3 Riyazi analiz-1 4
4 İnformatika 7
5 Cəbr 4
6 Fizika 5
II semestr
7 Azərbaycan tarixi 6
8 Xarici dil-2 8
9 Riyazi analiz-2 7
10 Analitik həndəsə 4
11 Kompüter arxitekturası və əməliyyat sistemləri 5
III semestr
12 Riyazi analiz-3 4
13 Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq-1 4
14 Diferensial tənliklər 8
15 Alqoritmik dillər 8
16 Alqoritmlər nəzəriyyəsi 4
17 Qraflar nəzəriyyəsi 2
IV semestr
18 Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq-2 4
19 Alqoritmlərin analizi və hazırlanması üsulları 7
20 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 5
21 Müasir proqramlaşdırma dilləri 8
22 Ədədi üsullar-1 4
23 Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi 2
Vsemestr
24 Fəlsəfə 4
25 Ədədi üsullar-2 6
26 Kompüter şəbəkələri 6
27 Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi 5
28 Modelləşdirmənin riyazi üsulları 5
29 Süni intellekt və ekspert sistemləri 4
VI semestr
30 Optimallaşdırma üsulları 6
31 İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası 5
32 Translyasiya üsulları 5
33 Web texnologiya 5
34 Mülki müdafiə 3
35 Lay sistemlərinin kompüter modelləri 3
36 Riyazi fizika tənliklərinin üsulları 3
VII semestr
37 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 2
38 Paralel paylanan hesablamalar 6
39 İnformasiyanın qorunması üsulları və proqramlaşdırmanın texnologiyaları 8
40 İnformasiya idarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsi 4
41 Qərar qəbuletmənin üsulları və alqoritmləri  4
42 Optimal idarəetmənin əlavə fəsilləri 4
43 Texniki xarici dil 2
VIII semestr
44 Təcrübə 21
45 Yekun dövlət attestasiyası 9